výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Krn 1, 1-54

1 Adam, Set, Enos, 2 Kénan, Mahalaleel, Jared, 3 Enoch, Matuzalem, Lámech, 4 Noach, Sem, Chám a Jafet. 5 Synovia Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javán, Túbal, Mešech a Tíras. 6 A synovia Gomerovi: Aškenaz, Rífat a Togarma. 7 A synovia Javánovi: Elíša a Taršíša, Kittím a Dodaním. 8 A synovia Chámovi: Kúš a Micraim, Pút a Kanaán. 9 A synovia Kúšovi: Seba, Chavila, Sabta, Ragma a Sabtacha. A synovia Ragmovi: Šeba a Dedán. 10 A Kúš splodil Nimroda. Ten započal byť mocným mužom na zemi. 11 A Micraim splodil Lúdim, Anamim, Lehábim a Naftúchim, 12 Patrúsim a Kaslúchim, odkiaľ pošli Filištíni a Kaftorím. 13 A Kanaán splodil Sidona, svojho prvorodeného, a Cheta, 14 a Jebuzeja, Amoreja a Girgazeja, 15 Heveja, Arakeja a Sineja, 16 Arvadeja, Cemareja a Chamateja.