výhody registrácie

Kniha Múdrosti

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Múd 19, 1-22

1 Na bezbožných však dopadal neľútostný hnev až do konca, lebo Boh vopred poznal ich budúcnosť: 2 vedel, že aj keď im dovolia odísť, ba horlivo ich budú posielať preč, oľutujú to a budú ich prenasledovať. 3 Keď ešte vykonávali smútočné obrady a plakali nad hrobmi mŕtvych, už vtedy začali spriadať iné, nerozumné plány a ako utečencov prenasledovali tých, ktorých predtým s naliehaním vypudili. 4 Zaslúžený osud ich totiž hnal do tejto krajnosti a spôsobil, že zabudli na to, čo sa stalo, aby doplnili zvyšok trestu, ktorý ešte zostal po ich pohromách. 5 Kým sa tvoj ľud odvážil na neuveriteľný prechod, oni pritom našli neobvyklú smrť. 6 Veď celé tvorstvo bolo vo svojej podstate znova pretvorené, aby slúžilo tvojim príkazom, aby tvoje deti boli zachované bez úhony. 7 Oblak zatieňoval tábor a tam, kde predtým bola voda, ukázalo sa suché dno zeme. Z Červeného mora sa vynorila cesta bez prekážky a kde predtým zúrilo vlnobitie, zazelenela sa rovina. 8 Prešiel ňou celý národ, tí, ktorých chránila tvoja ruka, a videli úžasné zázraky. 9 Pásli sa ako kone, poskakovali ako jahňatá a spevom chválili teba, Pane, čo si ich vyslobodil. 10 Rozpomínali sa na to, čo zažili v cudzine, ako zem nerodila zvieratá, ale miesto toho zo seba vydávala iba komáre a rieka miesto vodných živočíchov vypľúvala iba množstvo žiab. 11 Neskôr však videli aj nový druh vtákov, keď zatúžili po chutných jedlách. 12 Na utíšenie ich hladu totiž z mora vyleteli prepelice. 13 No tresty, ktoré doľahli na hriešnikov, neprišli bez výstrahy v silnom hromobití; spravodlivo trpeli pre vlastnú zlobu, veď prechovávali ukrutnú nenávisť voči cudzincom. 14 Jedni kedysi neprijali neznámych hostí, čo k nim prišli, tí druhí z hostí, svojich dobrodincov, urobili otrokov. 15 A nielen to — na súde to bude započítané —, tí prví prijali cudzincov nepriateľsky hneď na začiatku, 16 tí druhí ich však vítali so slávou ako takých, ktorí majú rovnaké práva, no potom ich sužovali úmornými robotami. 17 Ranení boli slepotou podobne ako tí pri dverách spravodlivého, keď boli zahalení hustou tmou a každý musel hľadať cestu k svojim dverám. 18 Živly sa totiž premieňajú medzi sebou, podobne ako tóny na harfe menia melódiu, hoci si zachovávajú vždy rovnaký zvuk. Je to dobre viditeľné z dôkladného pozorovania udalostí: 19 suchozemské živočíchy sa stali vodnými a plávajúce sa prechádzali po zemi. 20 Oheň vo vode znásoboval svoju silu a voda zabúdala na svoju schopnosť hasiť. 21 Naopak, plamene nestravovali telá krehkých živočíchov, ktoré sa vôkol hmýrili, ani neroztápali ľahko roztopiteľný nebeský pokrm podobný inovati. 22 Ty, Pane, si vo všetkom povzniesol a oslávil svoj ľud a neopovrhol si ním, ba vždy a všade si stál pri ňom.

Múd 19, 1-22

Mud 19,1 - Boh predvídal budúce správanie sa Egypťanov, že oľutujú prepustenie Izraelitov a budú ich svojím vojskom prenasledovať.

Mud 19,4 - K mukám desiatich rán, ktoré pretrpeli, chýbala Egypťanom ešte záhuba vojska v Červenom mori.

Mud 19,6 - Aby Izraeliti mohli prejsť cez more, dostali tvory na čas prechodu iné vlastnosti, než mali pôvodne.

Mud 19,9 - Rozumej: Izraeliti boli plní radosti ako kone a baránky na paši. Chválospev, ktorý spievali, pozri Ex 15,1 n.

Mud 19,10-12 - Keď chcel Boh Egypťanov trestať a Izraelitom pomôcť, muchy sa liahli zo zeme, žaby z vody. Týmto obrazom chce svätopisec živo predstaviť ne– obyčajné množstvo múch a žiab.

Mud 19,13 - Červené more sa zavrelo nad egyptským vojskom, keď Mojžiš na Boží rozkaz vystrel nad ním svoju palicu (Ex 14,26 n.). Ale Boh už predtým búrkou upozornil Egypťanov na nešťastie, ktoré ich čaká v mori (Ex 14,24).

Mud 19,14 - Egypťania nenávideli cudzích Izraelitov, hoci im Izraelita Jozef kedysi preukázal neobyčajné dobrodenia.

Mud 19,15-17 - Svätopisec prirovnáva Egypťanov Sodomitom. Títo neprijali Lota a jeho spoločníkov, ale pri súde predsa len bude možno brať na nich ohľad, pretože to boli cudzinci, ku ktorým sa zachovali neľudsky (Gn 19,4 n.). Ale Egypťania prijali Izraelitov s veľkými oslavami (Gn 45,18–20), dali im aj rovnoprávnosť a osobitnú krajinu (Gn 47,5 n.), potom ich však zotročovali. Sodomiti boli potrestaní slepotou, keď sa chceli na Lotových spoločníkoch dopustiť neprávosti (Gn 19,11). Egyptská tma sa tiež rovnala slepote.

Mud 19,18 - Ako hudobník zamieňa a spája zvuky rozličných strún, podobne Boh, ak chce pomocou tvorov robiť mimoprirodzené zázraky, ani nemusí meniť podstatu vecí, len ich vždy ináč usporiada, o čom sa možno presvedčiť, keď uvážime zázraky, ktoré sa stali pri východe Izraelitov z Egypta. Svätopisec to v nasledujúcich veršoch niekoľkými príkladmi dokáže.

Mud 19,19 - "Suchozemské živočíchy" možno rozumieť len o zvieratách Izraelitov, ktoré, keď prechádzali cez Červené more, chodili na miestach, kde bývali len zvieratá vodné. Vodné zvieratá, čo vystúpili na zem, sú žaby.

Mud 19,20 - Pozri 16,16–24. Začiatok verša 21 rozumej: Plamene nespálili krehké telá zvierat, ktoré sa do nich (do plameňov) dostali. – Ľadovcu podobný pokrm z neba je manna.