výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Oz 11, 1-11

1 Keď bol Izrael mladý, miloval som ho a z Egypta som povolal svojho syna. 2 Volali ich, lenže odchádzali od nich, obetovali bálom a modlám pálili kadidlo. 3 A ja som vodil Efraima, vzal som si ich na ramená, no nezbadali, že ich opatrujem. 4 Povrazmi ľudskosti som ich tiahol, lanami lásky; bol som, ako kto dvíha jarmo ponad ich líca, a skláňal som sa k nemu chovať ho. 5 Nevráti sa do egyptskej krajiny, lež Asýr bude jeho kráľom, lebo sa nechceli obrátiť. 6 Meč sa rozbehne po jeho mestách, vynivočí jeho vyberaných a pre ich zámery ich strávi. 7 Môj ľud je naklonený odpadnúť odo mňa; volajú ho na výšinu, no pritom ho nedvíhajú. 8 Ako ťa vydám Efraim, odovzdám ťa, Izrael, ako ťa vydám sťa Adamu, urobím ťa podobným Seboimu? Srdce sa vo mne obracia, budí sa moje zľutovanie. 9 Nevylejem svoj rozpálený hnev, neznivočím zase Efraim, veď som ja Boh, a nie človek, Svätý uprostred teba; a nevojdem do mesta. 10 Nech idú za Pánom; bude volať ako lev; až on bude volať, s triaškou pribehnú synovia od západu. 11 Pribehnú ako vták z Egypta a ako holub z asýrskej krajiny a ubytujem ich v ich domoch - hovorí Pán.

Oz 11, 1-11

Verš 8
Ako ťa vydám Efraim, odovzdám ťa, Izrael, ako ťa vydám sťa Adamu, urobím ťa podobným Seboimu? Srdce sa vo mne obracia, budí sa moje zľutovanie.
Gn 19:24 - A Pán dal padať na Sodomu a Gomoru síru a oheň z neba od Pána

Verš 1
Keď bol Izrael mladý, miloval som ho a z Egypta som povolal svojho syna.
Mt 2:15 - Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“

Oz 11,1 - Porov. Jer 2,2; Ez 16,7. Izrael bol mladý, keď v Egypte vzrastal na národ.

Oz 11,2 - Proroci volali národ. – O báloch pozri pozn. k 1 Sam 7,3–4.

Oz 11,4 - Jarmo dvíhať ponad líca znamená jarmo uvoľňovať, odstraňovať. Bolo by azda lepšie čítať s novšími: "Bol som, ako kto dvíha nemluvňa k svojim lícam."

Oz 11,6 - "Vyberaní" znie doslovne: "závory".

Oz 11,7 - Zmysel tohto neistého verša je: Izrael bude čakať, že sa vrátim k nemu, ale vtedy bude už neskoro, už sa dostanú do zajatia.

Oz 11,8 - Mestá Adama a Seboim zahynuli spolu so Sodomou a Gomorou, Gn 14,2.8; Dt 29,23.

Oz 11,9 - Človek by už dávno bol Izraela zahubil, ale Boh je svätý, zmiluje sa a ešte nevkročí do mesta zničiť ho, ako kedysi do Sodomy a susedných miest (porov. predošlý verš).

Oz 11,10 - Keď Boh mocným hlasom zavolá (porov. Am 1,2), synovia národa sa zo všetkých krajín s posvätným strachom zhromaždia do vlasti.