Hľadaný výraz: Nar 1,0, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 539
   Henochovi sa narodil zasa Irad, Iradovi Maviel, Mavielovi Matusael a Matusaelovi Lamech.
   Aj Setovi sa narodil syn a dal mu meno Enos. Vtedy sa začalo vzývať meno Pánovo.
   Keď mal Adam stotridsať rokov, narodil sa mu syn, jemu podobný, podľa jeho obrazu, a nazval ho menom Set.
   Po Setovom narodení žil Adam ešte osemsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
   Keď mal Set stopäť rokov, narodil sa mu Enos.
   A Set po Enosovom narodení žil ešte osemstosedem rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
   Keď mal Enos deväťdesiat rokov, narodil sa mu Kainan.
   Po Kainanovom narodení žil Enos ešte osemstopätnásť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
   Keď mal Lainan sedemdesiat rokov, narodil sa mu Malaleel.
   Po Malaleelovom narodení žil Kainan ešte osemstoštyridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
   Keď mal Malaleel šesťdesiatpäť rokov, narodil sa mu Jared.
   Po Jaredovom narodení žil Malaleel ešte osemstotridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
   Keď mal Jared stošesťdesiatdva rokov, narodil sa mu Henoch.
   Po narodení Henocha žil Jared ešte osemsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
   Keď mal Henoch šesťdesiatpäť rokov, narodil sa mu Matuzalem.
   A Henoch chodil s Bohom. Po Matuzalemovom narodení žil ešte tristo rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
   Keď mal Matuzalem stoosemdesiatsedem rokov, narodil sa mu Lamech.
   Po Lamechovom narodení žil Matuzalem ešte sedemstoosemdesiatdva rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
   Keď mal Lamech stoosemdesiatdva rokov, narodil sa mu syn
   Po Noemovom narodení žil Lamech ešte päťstodeväťdesiatpäť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
   Keď mal Noe päťsto rokov, narodili sa mu Sem, Cham a Jafet.
   Keď sa ľudia začali na zemi množiť a keď sa im narodili dcéry,
   Noemovi sa narodili traja synovia: Sem, Cham a Jafet.
   Toto je potomstvo Noemových synov - Sema, Chama a Jafeta, lebo po potope sa im narodili synovia.
   Chusovi narodil sa tiež Nimród. On začal byť mocnárom na zemi.
   Aj Semovi, praotcovi všetkých Heberových synov a staršiemu Jafetovmu bratovi, sa narodili synovia.
   Arfaxadovi sa narodil Sale, Salemu zasa Heber.
   Heberovi sa narodili dvaja synovia, jeden sa volal Faleg, lebo za jeho čias sa rozdelila zem, a jeho brat sa volal Jektan.
   Tu si povedali jeden druhému: „Poďme, narobme tehál a vypáľme ich v ohni!“ Tehly im slúžili namiesto kameňa a asfalt namiesto malty.
   Toto je Semovo potomstvo: Dva roky po potope, keď mal Sem sto rokov, narodil sa mu Arfaxad.
   Po Arfaxadovom narodení žil Sem päťsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
   Keď mal Arfaxad tridsaťpäť rokov, narodil sa mu Sale.
   Po Saleho narodení žil Arfaxad ešte štyristotri rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
   Keď mal Sale tridsať rokov, narodil sa mu Heber.
   Po Heberovom narodení žil Sale ešte štyristotri rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
   Keď mal Heber tridsaťštyri rokov, narodil sa mu Faleg.
   Po Falegovom narodení žil Heber ešte štyristotridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
   Keď mal Faleg tridsať rokov, narodil sa mu Reu.
   Po Reuovom narodení žil Faleg ešte dvestodeväť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
   Keď mal Reu tridsaťdva rokov, narodil sa mu Sarug.
   Po Sarugovom narodení žil Reu ešte dvestosedem rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
   Keď mal Sarug tridsať rokov, narodil sa mu Nachor.
   Po Nachorovom narodení žil Sarug ešte dvesto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
   Keď mal Nachor dvadsaťdeväť rokov, narodil sa mu Táre.
   Po Táreho narodení žil Nachor ešte stodevätnásť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
   Keď mal Táre sedemdesiat rokov, narodil sa mu Abram, Nachor a Aran.
   Toto je Táreho potomstvo: Táremu sa narodil Abram, Nachor a Aran a Aranovi sa narodil Lot.
   Keď sa Abram dozvedel, že jeho synovec je zajatý, zvolal svojich tristoosemnástich osvedčených mužov, ktorí sa narodili v jeho dome, a hnal sa za nimi až po Dan.
   Na ôsmy deň nech je obrezaný každý z vás mužského pohlavia z pokolenia na pokolenie, aj (otrok), čo sa ti narodil v dome, i taký, ktorý bol od cudzinca kúpený za peniaze a ktorý nie je tvojím potomstvom.
   Obrezaný musí byť aj ten, čo sa narodil v tvojom dome, i taký, ktorý bol kúpený za peniaze. Moja zmluva na vašom tele bude zmluvou večnou.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
                   

mail   print   facebook   twitter